MU_News013เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะอธิการบดี ในงานการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่6/2555 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2555 เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

 
Scroll to top