MU_News013เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานยังส่วนงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย และหอจดหมายเหตุราชหฤทัย ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสายงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคุณอัจฉรา เกษมศรี ณ อยุธยา และคุณรัตนา ดีรักษา เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ให้การต้อนรับเป็นวิทยากรบรรยาย และนำชมการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ)
2. นางสาวสโรชา เกสโร นักจดหมายเหตุ
3. นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร นักเอกสารสนเทศ
4. นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ นักวิชาการสารสนเทศ
5. นางสาวอาทิตยา ศรีพรายพรรณ นักจดหมายเหตุ
6. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

Scroll to top