MU_News013เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

 

Scroll to top