mu news384 

       วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ "สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์" ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดขึ้นจากพระราชปรารภและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ขึ้น เพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง

เนื่องจากในปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลเอกชน ประชาชนซึ่งมีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้ได้ โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการ “พัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย” หรือโครงการรามาธิบดี-บางพลี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 ปี และได้รับมอบที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์จำนวน 300 ไร่ ณ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการรามาธิบดี-บางพลี

ในครั้งนี้ บุคลากรในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ไปทัศนศึกษา ณ “ศาลาประชาคม และพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี” สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 40 คน โดยบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดมุมมอง โลกทัศน์ และการรับรู้ใหม่ ๆ ทางด้านหน่วยงานทางการแพทย์ และเกิดแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหิดล

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-30jan61
 • 02-30jan61
 • 03-30jan61
 • 04-30jan61
 • 06-30jan61
 • 07-30jan61
 • 08-30jan61
 • 09-30jan61
 • 11-30jan61
 • 12-30jan61
 • 13-30jan61
 • 14-30jan61
 • 15-30jan61
 • 16-30jan61
 • 17-30jan61
 • 18-30jan61
 • 19-30jan61
 • 20-30jan61
 • 21-30jan61
 • 22-30jan61
 • 23-30jan61
 • 24-30jan61
 • 25-30jan61
 • 26-30jan61
 • 27-30jan61
 • 28-30jan61
 • 29-30jan61
 • 30-30jan61
 • 31-30jan61
 • 32-30jan61
 • 33-30jan61
 • 34-30jan61
 • 35-30jan61
 • 36-30jan61
 • 37-30jan61
 • 38-30jan61
 • 39-30jan61
 • 40-30jan61
 • 41-30jan61
 • 42-30jan61
 • 43-30jan61
 • 44-30jan61
 • 45-30jan61
 • 46-30jan61
 • 47-30jan61
 • 48-30jan61
 • 49-30jan61
 • 50-30jan61
 • 51-30jan61
 • 52-30jan61
 • 53-30jan61
 • 54-30jan61
 • 55-30jan61
 • 56-30jan61
 • 57-30jan61
 • 58-30jan61
 • 59-30jan61
 • 60-30jan61
 • 61-30jan61
 

 

Scroll to top