mu news435 

       วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10.00น. – 12.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวด ดาว-เดือนมหาวิทยาลัย “Freshy Boy & Girl 2018: Idol of the New Generation” โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 คน นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพิชย ณ สงขลา นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4
3. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4
4. นายคมสันต์ นาจาด นักศึกษา MU Guide รุ่น 6 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3
5. นายภูวดิท สื่อสกุล นักศึกษา MU Guide รุ่น 7 จากวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2
6. นายภาณุวัฒน์ แก้วปราการ นักศึกษา MU Guide จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 4
7. นายณัฐนนท์ ศรชำนิ นักศึกษา MU Guide จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 4
8. นางสาวณัฐกานต์ ศิริมังคลา นักศึกษา MU Guide จากคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 1

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-29Sep2018
 • 02-29Sep2018
 • 03-29Sep2018
 • 04-29Sep2018
 • 05-29Sep2018
 • 06-29Sep2018
 • 07-29Sep2018
 • 08-29Sep2018
 • 09-29Sep2018
 • 10-29Sep2018
 • 11-29Sep2018
 • 12-29Sep2018
 • 13-29Sep2018
 • 14-29Sep2018
 • 15-29Sep2018
 • 16-29Sep2018
 • 17-29Sep2018
 • 18-29Sep2018
 • 19-29Sep2018
 • 20-29Sep2018
 • 21-29Sep2018
 • 22-29Sep2018
 • 23-29Sep2018
 • 24-29Sep2018
 • 25-29Sep2018
 • 26-29Sep2018
 • 27-29Sep2018
 • 28-29Sep2018
 • 29-29Sep2018
 • 30-29Sep2018
 • 31-29Sep2018
 • 32-29Sep2018
 • 33-29Sep2018
 • 34-29Sep2018
 • 35-29Sep2018
 • 36-29Sep2018
 • 37-29Sep2018
 • 38-29Sep2018
    

Scroll to top