mu news428 

       วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแรกพบของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมแนะนำ MU Guide ในงานเบิกฟ้ากิจกรรม61 จำนวน 13 คน โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา MU Guide ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ ดังนี้

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี
4, MU Guide รุ่น 5 4. นายพิชย ณ สงขลา นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
5. นายธนพนธ์ จารุเกษตรพร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 6
6. นายปรินทร ภู่ย้อย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 6
7. นายคมสันต์ นาจาด นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3, MU Guide รุ่น 6
8. นางสาวณัฐวัลย์ พลอยเหลือง นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 4, MU Guide รุ่น 6
9. นางสาวศจีพัต นวลอนันต์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3, MU Guide รุ่น 6
10. นางสาวสุพิชชา กมลภากรณ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 4, MU Guide รุ่น 6
11. นางสาววันวิสาข์ พาลี นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2, MU Guide รุ่น 7
12. นายภาณุวัฒน์แก้วปราการ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 4
13. นายณัฐนนท์ ศรชำนิ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 4 14. นายณัชพล สาโค นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2
15. นายชยานันท์ วัฒนานุกิจ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2

ภาพโดย พงศกร ระวิเพียรทรัพย์ และศจีพัต นวลอนันต์ นพ สว่างวงษ์ นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-29aug2018
 • 02-29aug2018
 • 03-29aug2018
 • 04-29aug2018
 • 05-29aug2018
 • 06-29aug2018
 • 07-29aug2018
 • 08-29aug2018
 • 09-29aug2018
 • 10-29aug2018
 • 11-29aug2018
 • 12-29aug2018
 • 13-29aug2018
 • 14-29aug2018
 • 15-29aug2018
 • 16-29aug2018
 • 17-29aug2018
 • 18-29aug2018
 • 19-29aug2018
 • 20-29aug2018
 • 21-29aug2018
 • 22-29aug2018
 • 23-29aug2018
 • 24-29aug2018
 • 25-29aug2018
 • 26-29aug2018
 • 27-29aug2018
 • 28-29aug2018
 • 29-29aug2018
 • 30-29aug2018
    

 

 

Scroll to top