mu news434 

       วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.30น. – 14.30น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Peking Union Medical College ประเทศจีนและ Udayana University ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
2. นางสาวภาวิตา อ่อนอำไพ MU Guide รุ่น 3 นักวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-28sep2018
 • 02-28sep2018
 • 03-28sep2018
 • 04-28sep2018
 • 05-28sep2018
 • 06-28sep2018
 • 07-28sep2018
 • 08-28sep2018
 • 09-28sep2018
 • 10-28sep2018
 • 11-28sep2018
 • 12-28sep2018
 • 13-28sep2018
 • 14-28sep2018
 • 15-28sep2018
 • 16-28sep2018
 • 17-28sep2018
     

Scroll to top