mu news438 

       วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการ “Global Connectivity” ในงาน“Mahidol University International Night 2018” ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานในงาน โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา MU Guide ช่วยปฏิบัติฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และนำชมนิทรรศการ ร่วมกับนักศึกษา MU-IR Ambassadors

ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4
4. นายพิชย ณ สงขลา นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4
5. นายคมสันต์ นาจาด นักศึกษา MU Guide รุ่น 6 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3
6. นางสาวศจีพัต นวลอนันต์ นักศึกษา MU Guide รุ่น 6 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3
7. นางสาวมสารัศม์ พงษ์พานิชนุกูล นักศึกษา MU Guide รุ่น 7 จากวิทยาลัยนานาชาติ ปี 4
8. นางสาวอมราพร จิรากร นักศึกษา MU Guide รุ่น 7 จากคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 3
9. นายพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์ นักศึกษา MU Guide รุ่น 7 จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปี 3
10. นายกันตนพ สว่างวงษ์ นักศึกษา MU Guide จากวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2
11. นางสาวอมลณัฐ วงศ์ลักษณพันธ์ นักศึกษา MU Guide จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1
12. นางสาวณัฐกานต์ ศิริมังคลา นักศึกษา MU Guide จากคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 1

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-26oct2018
 • 02-26oct2018
 • 03-26oct2018
 • 04-26oct2018
 • 05-26oct2018
 • 06-26oct2018
 • 07-26oct2018
 • 08-26oct2018
 • 09-26oct2018
 • 10-26oct2018
 • 11-26oct2018
 • 12-26oct2018
 • 13-26oct2018
 • 14-26oct2018
 • 15-26oct2018
 • 16-26oct2018
 • 17-26oct2018
 • 18-26oct2018
 • 19-26oct2018
 • 20-26oct2018
 • 21-26oct2018
 • 22-26oct2018
 • 23-26oct2018
 • 24-26oct2018
 • 25-26oct2018
 • 26-26oct2018
 • 27-26oct2018
 • 28-26oct2018
 • 29-26oct2018
 • 30-26oct2018
 • 31-26oct2018
 • 32-26oct2018
 • 33-26oct2018
 

Scroll to top