mu news433 

       วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00น. – 16.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2 โดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 คน นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4
3. นางสาวธตรฐ เกษมสุขไพศาล นักศึกษา MU Guide รุ่น 7 จากคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 3

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-25Sep2018
 • 02-25Sep2018
 • 03-25Sep2018
 • 04-25Sep2018
 • 05-25Sep2018
 • 06-25Sep2018
 • 07-25Sep2018
 • 08-25Sep2018
 • 09-25Sep2018
 • 10-25Sep2018
 • 11-25Sep2018
 • 12-25Sep2018
 • 13-25Sep2018
 • 14-25Sep2018
 • 15-25Sep2018
 • 16-25Sep2018
 • 17-25Sep2018
 • 18-25Sep2018
 • 19-25Sep2018
 • 20-25Sep2018
 • 21-25Sep2018
     

Scroll to top