mu news432 

       วันที่ 24 กันยายน 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการเนื่องในวันมหิดล เรื่อง "ประติมากรรมในพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล" โดยในเวลา 7.45น. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ประติมากรรมในพระบรมราชจักรีวงศ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้นท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้เกียรติชมนิทรรศการด้วยความสนใจอย่างยิ่ง โดยมีผู้แทนจากฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับคือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายพิชย ณ สงขลา นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4
4. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4
5. นางสาวณัฐวัลย์ พลอยเหลือง นักศึกษา MU Guide รุ่น 6 จากวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 4
6. นางสาวศุภาวรรณ หลีสกุล นักศึกษา MU Guide รุ่น 7 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2
7. นางสาววันวิสาข์ พาลี นักศึกษา MU Guide รุ่น 7 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2
8. นายภูมิระพี ตีระวนินทร นักศึกษา MU Guide คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3
9. นายกันตนพ สว่างวงษ์ นักศึกษา MU Guide จากวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2
10. นางสาวอมลณัฐ วงศ์ลักษณพันธ์ นักศึกษา MU Guide จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1
11. นางสาวกัลย์ คันธมธุรพจน์ นักศึกษา MU Guide จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี1

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-24sep2018
 • 02-24sep2018
 • 03-24sep2018
 • 04-24sep2018
 • 05-24sep2018
 • 06-24sep2018
 • 07-24sep2018
 • 08-24sep2018
 • 09-24sep2018
 • 10-24sep2018
 • 11-24sep2018
 • 12-24sep2018
 • 13-24sep2018
 • 14-24sep2018
 • 15-24sep2018
 • 16-24sep2018
 • 17-24sep2018
 • 18-24sep2018
 • 19-24sep2018
 • 20-24sep2018
 • 21-24sep2018
 • 22-24sep2018
 • 23-24sep2018
 • 24-24sep2018
 • 25-24sep2018
 • 26-24sep2018
 

Scroll to top