mu news400 

       วันศุกร์ที่ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดทำทะเบียนและระบบคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) เพื่อนำความรู้มาพัฒนาคลังข้อมูลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำอยู่ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณพฎา พุทธสมัย หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรด้านงานพิพิธภัณฑ์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการด้วย ผู้ดำเนินโครงการจากงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
3. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-22may2018
 • 02-22may2018
 • 03-22may2018
 • 04-22may2018
 • 05-22may2018
 • 06-22may2018
 • 07-22may2018
 • 08-22may2018
 • 09-22may2018
 • 10-22may2018
 • 11-22may2018
 • 12-22may2018
 • 13-22may2018
 • 14-22may2018
 • 15-22may2018
 • 16-22may2018
 • 17-22may2018
 • 18-22may2018
 • 19-22may2018
 • 20-22may2018
 • 21-22may2018
 • 22-22may2018
 • 23-22may2018
 • 24-22may2018
 • 25-22may2018
 • 26-22may2018
 • 27-22may2018
 • 28-22may2018
 • 29-22may2018
 • 30-22may2018
 • 31-22may2018
 • 32-22may2018
 • 33-22may2018
 • 34-22may2018
 • 35-22may2018
 • 36-22may2018
 • 37-22may2018
 • 38-22may2018
 • 39-22may2018
 • 40-22may2018
 • 41-22may2018
 • 42-22may2018
 • 43-22may2018
 • 44-22may2018
 • 45-22may2018
 • 46-22may2018
 • 47-22may2018
 • 48-22may2018
 • 49-22may2018
 • 50-22may2018
 • 51-22may2018
 • 52-22may2018
 • 53-22may2018
 • 54-22may2018
 • 55-22may2018
 • 56-22may2018
 • 57-22may2018
 • 58-22may2018
 • 59-22may2018
 • 60-22may2018
 • 61-22may2018
 • 62-22may2018
 • 63-22may2018
 • 64-22may2018
 • 65-22may2018
 • 66-22may2018
 • 67-22may2018
 • 68-22may2018
 • 69-22may2018
 • 70-22may2018
 • 71-22may2018
 • 72-22may2018
 • 73-22may2018
 • 74-22may2018
 • 75-22may2018
   

Scroll to top