mu news427 

       วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00น. – 17.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดงานเบิกฟ้ากิจกรรม61 เพื่อแนะนำกิจกรรม MU Guide ให้กับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัด ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา MU Guide ให้แนะนำและให้ข้อมูลกับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ดังนี้

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
4. นายธนพนธ์ จารุเกษตรพร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 6
5. นางสาวศจีพัต นวลอนันต์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3, MU Guide รุ่น 6
6. นายศุภรัตน์ อังกินันทน์ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ปีที่ 3, MU Guide รุ่น 6
7. นายภูวดิท สื่อสกุล นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2, MU Guide รุ่น 7
8. นางสาววันวิสาข์ พาลี นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2, MU Guide รุ่น 7

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-22aug2018
 • 02-22aug2018
 • 03-22aug2018
 • 04-22aug2018
 • 05-22aug2018
 • 06-22aug2018
 • 07-22aug2018
 • 08-22aug2018
 • 09-22aug2018
 • 10-22aug2018
 • 11-22aug2018
 • 12-22aug2018
 • 13-22aug2018
 • 14-22aug2018
 • 15-22aug2018
 • 16-22aug2018
 • 17-22aug2018
 • 18-22aug2018
 • 19-22aug2018
 • 20-22aug2018
 • 21-22aug2018
 • 22-22aug2018
 • 23-22aug2018
 • 24-22aug2018
 • 25-22aug2018
 • 26-22aug2018
 • 27-22aug2018
 • 28-22aug2018
 • 29-22aug2018
 • 30-22aug2018
 • 31-22aug2018
 • 32-22aug2018
 • 33-22aug2018
 • 34-22aug2018
 • 35-22aug2018
 • 36-22aug2018
 • 37-22aug2018
 • 38-22aug2018
    

 

Scroll to top