mu news3856 

       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00-15.30 น. นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดหมวดหมู่ และบัญชีเอกสารจดหมายเหตุเพื่อการสืบค้น ภายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจัดโดย กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ ณ ห้องบรรยาย กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ

  ภาพบรรยากาศ

  • 01-210261
  • 02-210261
  • 03-210261
  • 04-210261
  • 05-210261
 

 

 

Scroll to top