mu news426 

       วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 #RakNong61 โดยจัดกิจกรรมฐานพี่รักน้อง ในฐานหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก ณ พื้นที่ชั้น 2 หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีกิจกรรมแข่งขันกันตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล และความรู้รอบตัวของน้องๆ โดยได้รับความร่วมมือจาก นักศึกษาและรุ่นพี่ MU Guide มาช่วยสร้างสีสันให้น้องๆ มีความสนุกสนานและได้รับความรู้กลับไปด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา MU Guide ร่วมกันจัดกิฃจกรรมให้กับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ดังนี้

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
4. นายพิชย ณ สงขลา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
5. นายธนพนธ์ จารุเกษตรพร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 6
6. นายศุภรัตน์ อังกินันทน์ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ปี 3, MU Guide รุ่น 6
7. นางสาวสุดารัตน์ สำเร็จตระกูล นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 4, MU Guide รุ่น 7
8. นางสาวกัญธิชา เตชะนันท์ นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปี 4, MU Guide รุ่น 7
9. นางสาวอมราพร จิรากร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 3, MU Guide รุ่น 7
10. นางสาววันวิสาข์ พาลี นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2, MU Guide รุ่น 7
11. นางสาวสุปรียา ปราสาดอะดีการี นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 3
12. นางสาววริษา เหล็กกล้า นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 3
13. นางสาวรติยา อินมูลน้อย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 3
14. นางสาวสุภาษิตา ปรากฏรัตน์ นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปี 3
15. นางสาวสิริกร กล่ำภาภรณ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปี 3
16. นายกันตนพ สว่างวงษ์ นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-18aug2018
 • 02-18aug2018
 • 03-18aug2018
 • 04-18aug2018
 • 05-18aug2018
 • 06-18aug2018
 • 07-18aug2018
 • 08-18aug2018
 • 09-18aug2018
 • 10-18aug2018
 • 11-18aug2018
 • 12-18aug2018
 • 13-18aug2018
 • 14-18aug2018
 • 15-18aug2018
 • 16-18aug2018
 • 17-18aug2018
 • 18-18aug2018
 • 19-18aug2018
 • 20-18aug2018
 • 21-18aug2018
 • 22-18aug2018
 • 23-18aug2018
 • 24-18aug2018
 • 25-18aug2018
 • 26-18aug2018
 • 27-18aug2018
 • 28-18aug2018
 • 29-18aug2018
  

Scroll to top