mu news425 

       วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00น. – 11.30น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 46 คน จาก 17 ประเทศ เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรถราง มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ 

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
4. นายธนพนธ์ จารุเกษตรพร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 6

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-15aug2018
 • 02-15aug2018
 • 03-15aug2018
 • 04-15aug2018
 • 05-15aug2018
 • 06-15aug2018
 • 07-15aug2018
 • 08-15aug2018
 • 09-15aug2018
 • 10-15aug2018
 • 11-15aug2018
 • 12-15aug2018
 • 13-15aug2018
 • 14-15aug2018
 • 15-15aug2018
 • 16-15aug2018
 • 17-15aug2018
 • 18-15aug2018
 • 19-15aug2018
 • 20-15aug2018
 • 21-15aug2018
 • 22-15aug2018
 • 23-15aug2018
 • 24-15aug2018
 • 25-15aug2018
 • 26-15aug2018
 • 27-15aug2018
 • 28-15aug2018
 • 29-15aug2018
 • 30-15aug2018
 • 31-15aug2018
 • 32-15aug2018
 • 33-15aug2018
 • 34-15aug2018
 • 35-15aug2018
 • 36-15aug2018
 • 37-15aug2018
 • 38-15aug2018
 • 39-15aug2018
 • 40-15aug2018
 • 41-15aug2018
 • 42-15aug2018
 • 43-15aug2018
 • 44-15aug2018
 • 45-15aug2018
 • 46-15aug2018
 • 47-15aug2018
 • 48-15aug2018
 • 49-15aug2018
 • 50-15aug2018
 • 51-15aug2018
 • 52-15aug2018
 • 53-15aug2018
 • 54-15aug2018
 • 55-15aug2018
 • 56-15aug2018
 • 57-15aug2018
 • 58-15aug2018
 • 59-15aug2018
 • 60-15aug2018
 • 61-15aug2018
 • 62-15aug2018
 • 63-15aug2018
 • 64-15aug2018
 • 65-15aug2018
 • 66-15aug2018
 • 67-15aug2018
 • 68-15aug2018
 • 69-15aug2018
 • 70-15aug2018
 • 71-15aug2018
  

Scroll to top