mu news405 

       วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา MIES 2018 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 – 15.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์" จำนวน 38 คน จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ทั้งนี้มีผู้ให้การต้อนรับหอพระราชประวัติฯ และหอเกียรติยศฯ คือ

1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-14jun2561
 • 02-14jun2561
 • 03-14jun2561
 • 04-14jun2561
 • 05-14jun2561
 • 06-14jun2561
 • 07-14jun2561
 • 08-14jun2561
 • 09-14jun2561
 • 10-14jun2561
 • 11-14jun2561
  

 

 

Scroll to top