mu news423 

       วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00น. – 14.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนคณะผู้บริการและเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียว จำนวน 25 คน นำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรถราง มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายพิชย ณ สงขลา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
4. นายคมสันต์ นาจาด นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3, MU Guide รุ่น 6

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-14aug2018-group02
 • 02-14aug2018-group02
 • 03-14aug2018-group02
 • 04-14aug2018-group02
 • 05-14aug2018-group02
 • 06-14aug2018-group02
 • 07-14aug2018-group02
 • 08-14aug2018-group02
 • 09-14aug2018-group02
 • 10-14aug2018-group02
 • 11-14aug2018-group02
 • 12-14aug2018-group02
 • 13-14aug2018-group02
 • 14-14aug2018-group02
 • 15-14aug2018-group02
 • 16-14aug2018-group02
 • 17-14aug2018-group02
 • 18-14aug2018-group02
 • 19-14aug2018-group02
 • 20-14aug2018-group02
 • 21-14aug2018-group02
 • 22-14aug2018-group02
    

 

Scroll to top