mu_news445 

        วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island ประเทศแคนาดา และผู้ประสานงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ตลอดจนเยี่ยมชมทัศนียภาพรอบมหาวิทยาลัยโดยรถราง
โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายคมสันต์ เดือนฉาย นักเอกสารสนเทศ
4. นายศุภสิน วัฒนวิทย์ นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2, MU Guide รุ่น 8
5. นายพลพิพัฒน์ พิชาณานันท์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปี 1, MU Guide รุ่น 8
6. นางสาวอิสตีกอมะห์ เจ๊ะมะ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปี 1, MU Guide รุ่น 8
7. นางสาวนภัสสร มิ่งมงคลชัย นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปี 1, MU Guide รุ่น 8

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-12nov2018
 • 02-12nov2018
 • 03-12nov2018
 • 04-12nov2018
 • 05-12nov2018
 • 06-12nov2018
 • 07-12nov2018
 • 08-12nov2018
 • 09-12nov2018
 • 10-12nov2018
 • 11-12nov2018
Scroll to top