mu news411 

       วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา13.00น. – 14.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียบนอำนวยศิลป์ และบุคลากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 14 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้มีผู้ให้การต้อนรับและนำชมหอพระราชประวัติฯ และหอเกียรติยศฯ คือ

1. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
2. นายพิชย ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
3. นายคมสันต์ นาจาด นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2, MU Guide รุ่น 6
4. นายศุภรัตน์ อังกินันทน์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ปีที่ 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 6
5. นางสาวอรณิชา ทิพย์มาลา นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 4, MU Guide รุ่น 7
6. นายภูวดิท สื่อสกุล นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 1, MU Guide รุ่น 7

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-12jul2018
 • 02-12jul2018
 • 03-12jul2018
 • 04-12jul2018
 • 05-12jul2018
 • 06-12jul2018
 • 07-12jul2018
 • 08-12jul2018
 • 09-12jul2018
 • 10-12jul2018
 • 11-12jul2018
 • 12-12jul2018
 • 13-12jul2018
 • 14-12jul2018
 • 15-12jul2018
 • 16-12jul2018
 • 17-12jul2018
 • 18-12jul2018
 • 19-12jul2018
 • 20-12jul2018
 • 21-12jul2018
 • 22-12jul2018
 • 23-12jul2018
    

Scroll to top