mu news437 

       วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00น. – 11.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ รามาน้อย ครั้งที่ 24 และบุคลากร โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 86 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นางสาวสริตา ช่างทอง นักศึกษา MU Guide จากคณะศิลปศาสตร์ ปี 1
4. นางสาวอารียา สมจิตร นักศึกษา MU Guide จากคณะศิลปศาสตร์ ปี 1

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-11oct2018
 • 02-11oct2018
 • 03-11oct2018
 • 04-11oct2018
 • 05-11oct2018
 • 06-11oct2018
 • 07-11oct2018
 • 08-11oct2018
 • 09-11oct2018
 • 10-11oct2018
 • 11-11oct2018
 • 12-11oct2018
 • 13-11oct2018
 • 14-11oct2018
 • 15-11oct2018
 • 16-11oct2018
 • 17-11oct2018
 • 18-11oct2018
 • 19-11oct2018
 • 20-11oct2018
 • 21-11oct2018
 • 22-11oct2018
 • 23-11oct2018
 • 24-11oct2018
 • 25-11oct2018
 • 26-11oct2018
 • 27-11oct2018
 • 28-11oct2018
 • 29-11oct2018
 • 30-11oct2018
 • 31-11oct2018
 • 32-11oct2018
 • 33-11oct2018
 • 34-11oct2018
 • 35-11oct2018
 • 36-11oct2018
 • 37-11oct2018
 • 38-11oct2018
 • 39-11oct2018
     

Scroll to top