mu news436 

       วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00น. – 16.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติ The 13th CRISU-CUPT International Conference ในหัวข้อ “Stategies for Disruptive Innovation of Indonesia and Thai Universities” โดย ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(CUPT) รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4
4. นายคมสันต์ นาจาด นักศึกษา MU Guide รุ่น 6 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3
5. นายศุภรัตน์ อังกินันทน์ นักศึกษา MU Guide รุ่น 6 จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ปี 3
6. นางสาวศิวพร โชติกเสถียร นักศึกษา MU Guide จากคณะวิทยาศาสตร์ ปี 1

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-10oct2018
 • 02-10oct2018
 • 03-10oct2018
 • 04-10oct2018
 • 05-10oct2018
 • 06-10oct2018
 • 07-10oct2018
 • 08-10oct2018
 • 09-10oct2018
 • 10-10oct2018
 • 11-10oct2018
 • 12-10oct2018
 • 13-10oct2018
 • 14-10oct2018
 • 15-10oct2018
 • 16-10oct2018
 • 17-10oct2018
 • 18-10oct2018
    

Scroll to top