mu news444 

       วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ "MU Guide" รุ่นที่ 8 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายพบเอก พรพงเมตตา ผู้ประกาศข่าว ดีจี และอาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติ MU Guide รุ่น 1 มาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) และการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)” ตลอดจนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์และใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ภายในโครงการฯ ยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย การฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นมัคคุเทศก์ การเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงกิจกรรม Campus Tour แนะนำสถานที่และบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” เป็นโครงการจากงานบริการวิชาการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา MU Guide ทั้งรุ่นปัจจุบัน รุ่นก่อนหน้า ศิษย์เก่า รวมถึงบุคลากรของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยร่วมกันในอนาคต ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีบทบาท และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ในการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีและถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือน อันเป็นการสร้างสำนึกในคุณค่าและภาคภูมิใจในสถาบันฯ อีกด้วย

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-10nov2018
 • 02-10nov2018
 • 03-10nov2018
 • 04-10nov2018
 • 05-10nov2018
 • 06-10nov2018
 • 07-10nov2018
 • 08-10nov2018
 • 09-10nov2018
 • 10-10nov2018
 • 11-10nov2018
 • 12-10nov2018
 • 13-10nov2018
 • 14-10nov2018
 • 15-10nov2018
 • 16-10nov2018
 • 17-10nov2018
 • 18-10nov2018
 • 19-10nov2018
 • 20-10nov2018
 • 21-10nov2018
 • 22-10nov2018
 • 23-10nov2018
 • 24-10nov2018
 • 25-10nov2018
 • 26-10nov2018
 • 27-10nov2018
 • 28-10nov2018
 • 29-10nov2018
 • 30-10nov2018
 • 31-10nov2018
 • 32-10nov2018
 • 33-10nov2018
 • 34-10nov2018
 • 35-10nov2018
 • 36-10nov2018
 • 37-10nov2018
 • 38-10nov2018
 

Scroll to top