mu news431 

       วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00น. – 12.30น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับนักเรียนจากโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 คน นำชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายคมสันต์ เดือนฉาย MU Guide รุ่น 3
4. นางสาวณัชชา ไกรเวด MU Guide รุ่น 5
5. นายพิชย ณ สงขลา นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4
6. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4
7. นายกันตนพ สว่างวงษ์ นักศึกษา MU Guide จากวิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 2
8. นางสาวณัฐกานต์ ศิริมังคลา นักศึกษา MU Guide จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 1

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-08sep2018
 • 02-08sep2018
 • 03-08sep2018
 • 04-08sep2018
 • 05-08sep2018
 • 06-08sep2018
 • 07-08sep2018
 • 08-08sep2018
 • 09-08sep2018
 • 10-08sep2018
 • 11-08sep2018
 • 12-08sep2018
 • 13-08sep2018
 • 14-08sep2018
 • 15-08sep2018
 • 16-08sep2018
 • 17-08sep2018
 • 18-08sep2018
 • 19-08sep2018
 • 20-08sep2018
 • 21-08sep2018
 • 22-08sep2018
 • 23-08sep2018
 • 24-08sep2018
 • 25-08sep2018
 • 26-08sep2018
 • 27-08sep2018
    

Scroll to top