mu_news443 

        วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 14.30 น. งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะชาวต่างชาติและบุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น 6 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา MU Guide ช่วยปฏิบัตินำชมพิพิธภัณฑ์และนำชมหาวิทยาลัยบนรถราง
ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ

  ภาพบรรยากาศ

  • 01-08nov2018
  • 02-08nov2018
  • 03-08nov2018
  • 04-08nov2018
  • 05-08nov2018
  • 06-08nov2018
 

Scroll to top