mu news419 

       วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30น. – 16.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนนักศึกษาจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
4. นางสาวศจีพัต นวลอนันต์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3, MU Guide รุ่น 6
5. นางสาวอมราพร จิรากร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี3, MU Guide รุ่น 7

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-08aug2018
 • 02-08aug2018
 • 03-08aug2018
 • 04-08aug2018
 • 05-08aug2018
 • 06-08aug2018
 • 07-08aug2018
 • 08-08aug2018
 • 09-08aug2018
 • 10-08aug2018
 • 11-08aug2018
 • 12-08aug2018
 • 13-08aug2018
 • 14-08aug2018
 • 15-08aug2018
 • 16-08aug2018
 • 17-08aug2018
 • 18-08aug2018
     

Scroll to top