mu news430 

       วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00น. – 14.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล นางดาริษา สายปลื้มจิตต์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 40 คน ชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรถราง มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายพิชย ณ สงขลา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
4. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
5. นายสิรวิชณ์ พัฒนเจริญกิจ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาโท

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-06sep2018-02
 • 02-06sep2018-02
 • 03-06sep2018-02
 • 04-06sep2018-02
 • 05-06sep2018-02
 • 06-06sep2018-02
 • 07-06sep2018-02
 • 08-06sep2018-02
 • 09-06sep2018-02
 • 10-06sep2018-02
 • 11-06sep2018-02
 • 12-06sep2018-02
 • 13-06sep2018-02
    

 

Scroll to top