mu news429 

       วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 9.30น. – 12.30น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่และเจ้าหน้าที่ประสานงาน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 25 คน จากโครงการประปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรถราง มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายธนพนธ์ จารุเกษตรพร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 6

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-06sep2018
 • 02-06sep2018
 • 03-06sep2018
 • 04-06sep2018
 • 05-06sep2018
 • 06-06sep2018
 • 07-06sep2018
 • 08-06sep2018
 • 09-06sep2018
 • 10-06sep2018
 • 11-06sep2018
 • 12-06sep2018
 • 13-06sep2018
 • 14-06sep2018
 • 15-06sep2018
 • 16-06sep2018
 • 17-06sep2018
 • 18-06sep2018
 • 19-06sep2018
 • 20-06sep2018
 • 21-06sep2018
 • 22-06sep2018
 • 23-06sep2018
    

 

 

Scroll to top