mu news403 

       วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา MIES 2018 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา Mahidol International Endodontic Symposium (MIES) 2018 จำนวน 12 คน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล และนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรถราง ทั้งนี้มีผู้ให้การต้อนรับและนำชมหอพระราชประวัติฯ และหอเกียรติยศฯ คือ

1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายพิชย ณ สงขลา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 3, MU Guide รุ่น 5
4. นางสาวอมราพร จิรากร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี2, MU Guide รุ่น 7

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-06jun2561
 • 02-06jun2561
 • 03-06jun2561
 • 04-06jun2561
 • 05-06jun2561
 • 06-06jun2561
 • 07-06jun2561
 • 08-06jun2561
 • 09-06jun2561
 • 10-06jun2561
 • 11-06jun2561
 • 12-06jun2561
 • 13-06jun2561
 • 14-06jun2561
 • 15-06jun2561
 • 16-06jun2561
 • 17-06jun2561
 • 18-06jun2561
  

 

 

Scroll to top