mu news418 

       วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00น. – 16.00น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล และนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรถราง มีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายพิชย ณ สงขลา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
4. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 5
5. นายธนพนธ์ จารุเกษตรพร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 4, MU Guide รุ่น 6
6. นางสาวณัฐชิรา สุขบูรณ์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปี 4

  ภาพบรรยากาศ

 • 01-06aug2018
 • 02-06aug2018
 • 03-06aug2018
 • 04-06aug2018
 • 05-06aug2018
 • 06-06aug2018
 • 07-06aug2018
 • 08-06aug2018
 • 09-06aug2018
 • 10-06aug2018
 • 11-06aug2018
 • 12-06aug2018
 • 13-06aug2018
 • 14-06aug2018
 • 15-06aug2018
 • 16-06aug2018
 • 17-06aug2018
 • 18-06aug2018
 • 19-06aug2018
 • 20-06aug2018
 • 21-06aug2018
 • 22-06aug2018
 • 23-06aug2018
    

 

Scroll to top