mu_news441 

        วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักวิจัย จาก Nara institute of Science and technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ภายใต้การดูแลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น 2 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา MU Guide ช่วยปฏิบัตินำชมพิพิธภัณฑ์และนำชม
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นาย พีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์ นักศึกษา MU Guide รุ่น 7 จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปี 3
4. นางสาว ณัฐกานต์ ศิริมังคลา นักศึกษา MU Guide จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปี 1

  ภาพบรรยากาศ

  • 01-05nov2018
  • 02-05nov2018
  • 03-05nov2018
  • 04-05nov2018
  • 05-05nov2018
  • 06-05nov2018
  • 07-05nov2018
 

Scroll to top