mu_news439 

       วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะชาวต่างชาติและบุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น 4 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา MU Guide ช่วยปฏิบัตินำชมพิพิธภัณฑ์และนำช,มหาวิทยาลัยบนรถราง

ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
3. นายคมสันต์ เดือนฉาย นักเอกสารสนเทศ

  ภาพบรรยากาศ

  • 01-01nov2018
  • 02-01nov2018
  • 03-01nov2018
  • 04-01nov2018
  • 05-01nov2018
     

Scroll to top