MU_News117ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการ รัก ณ มหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีนักศึกษา MU GUIDE ให้การต้อนรับ

 

Scroll to top