MU_News121ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการ รัก ณ มหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา

 

Scroll to top