MU_News118ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลและกองวิเทศสัมพันธ์ นำโดยนักศึกษา MU GIUDE ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kunming Medical University ประเทศสาธารณประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา และได้เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการ รัก ณ มหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

 

Scroll to top