MU_News174ฝายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการจัดโครงการใหความรูดานพิพิธภัณฑและนิทรรศการแกนักศึกษา MU Guide ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ ๕ จำนวน ๔๒ คน ในครั้งนี้ได้มีการนำนักศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรu ในกิจกรรม MUKA Campus Tour โดยมี ดร.ธรรมรัตนพุทธไทย ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กลาวตอนรับ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวต่่างในจังหวัดกาญจนบุรีและเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำแคว โดยได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวอาทิเช่น  หอศิลปเอมเจริญ, พิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก,สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานขามแมน้ําแคว,วัดวังกวิเวการาม และสถานที่อื่นๆอิีกหลายแห่ง กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆฝ่าย ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วย

รูปภาพบรรยากาศ

 

Scroll to top