MU_News170ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับ Dr.Ramona Santos และ Dr. Cecilia Licuan จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Scroll to top