MU_News176ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยนางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์และนักศึกษา MU Guide ให้การต้อนรับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หน่วยงานภายในสำนักงานการบริหารและพัฒนาการเรียนรู้ (องค์การมหาชน) เข้าเยียมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาการดำเนินงานด้านแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Scroll to top