MU_News172ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมจากงานประชุมนานาชาติหัวข้อ” Thailand Food and Nutrition Security” จากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 20 ท่านสนับสนุนโดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Scroll to top