ชื่อโครงการ
สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1

หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นมรดกความทรงจำ ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนั้น ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จึงจัดทำโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งเสริมให้ผู้แทนทุกส่วนงานได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อความร่วมมือต่างๆ อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนางานในแต่ละหน่วยงานให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแก่เครือข่ายผู้แทนส่วนงาน จากทุกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทุกส่วนงาน ได้พบปะทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนทัศนะและสร้างสัมพันธ์อันดีเพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป
3. เพื่อให้เครือข่ายได้ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานที่มีความชำนาญและดำเนินการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายมากยิ่งขึ้น
4.เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เครือข่ายได้ตระหนักในความสำคัญของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในหน่วยงานของตนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สรุปการดำเนินงานสัมมนาเครือข่ายครั้งที่ 1 ปี 2554

ภาพบรรยากาศ

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ วันที่ 21 มีนาคม 2554

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
Scroll to top