ชื่อโครงการ
โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3
: การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกความทรงจำและส่งเสริมให้ชาวมหิดลภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีคุณค่า มีฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับนโยบายเป็นส่วนกลาง เพื่อดำเนินการผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางหนึ่ง คือ การจัดสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประจำทุกปีนั้น
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3 มีหัวข้อคือ “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก” เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้รับความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม เพื่อนำมาถอดบทเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีให้เครือข่ายได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อความร่วมมือต่างๆ ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทุกส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกส่วนงาน ได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป
3. เพื่อให้เครือข่ายได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ และได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
4. เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เครือข่ายได้ตระหนักในความสำคัญของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในหน่วยงานของตนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สรุปการดำเนินงานสัมมนาเครือข่ายครั้งที่ 3 ปี 2556

ภาพบรรยากาศ

ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556

 • 0001
 • 0002
 • 0003
 • 0004
 • 0005
 • 0006
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 0010
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015
 • 0016
 • 0017
 • 0018
 • 0019
 • 0020
 • 0021
 • 0022
 • 0023
 • 0024
 • 0025
 • 0026
 • 0027
 • 0028
 • 0029
 • 0030
 • 0031
 • 0032
 • 0033
 • 0034
 • 0035
 • 0036
 • 0037
 • 0038
 • 0039
 • 0040
 • 0041
 • 0042
 • 0043
 • 0044
 • 0045
 • 0046
 • 0047
 • 0048
 • 0049
 • 0050
 • 0051
 • 0052
 • 0053
 • 0054
 • 0055
 • 0056
 • 0057
 • 0058
 • 0059
 • 0060
 • 0061
 • 0062
 • 0063
 • 0064
 • 0065
 • 0066
 • 0067
 • 0068
 • 0069
 • 0070
 • 0071
 • 0072
 • 0073
 • 0074
 • 0075
 • 0076
 • 0077
 • 0078
 • 0079
 • 0080
 • 0081
 • 0082
 • 0083
 • 0084
 • 0085
 • 0086
 • 0087
 • 0088
 • 0089
 • 0090
 • 0091
 • 0092
 • 0093
 • 0094
 • 0095
 • 0096
 • 0097
 • 0098
 • 0099
 • 0100
 • 0101
 • 0102
Scroll to top