ชื่อโครงการ
โครงการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สัญจร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

หลักการและเหตุผล
งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นงานที่มีความสำคัญต่อทุกองค์กร ด้วยเป็นงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการเก็บรักษา บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และจัดเก็บเอกสารหรือวัตถุที่มีคุณค่าทางความทรงจำขององค์กร โดยหากผู้ปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานในภาพรวมมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยแล้ว ผลดีที่ตามมา คือ เรื่องราวอันทรงคุณค่าเหล่านั้นจะไม่สูญหาย และได้นำไปสู่การเผยแพร่เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบไป กรณีศึกษา ดังพระราชดำรัส ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการจัดสร้างหออัครศิลปินว่า“ผลงานของศิลปินแห่งชาติเป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าของชาติเป็นเครื่องหมายแสดงอารยธรรมอันสูงส่งของชาติไทย ควรแก่การภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ จึงจำเป็นต้องจัดทำเนียบขึ้นบัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติโดยส่วนรวมต่อไป”
ดังนั้น เนื่องจากในปี 2558 เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จึงเห็นควรจัดโครงการเทิดพระเกียรติขึ้น ในด้านวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ภายใต้ “โครงการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สัญจร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา” โดยจะนำเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและเครือข่ายภายนอกไปศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ หออัครศิลปิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญระดับชาติ เป็นตัวอย่างที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมีระบบการบริหารจัดการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ งานจัดหา งานจัดเก็บ งานอนุรักษ์ งานบริการ และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารและวัตถุที่มีคุณค่าอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาคว้า และเป็นกำลังของชาติในการเก็บรักษาเอกสารและวัตถุต่างๆ ไว้เป็นสมบัติของชาติโดยส่วนรวม ดังแนวทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานไว้ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและเครือข่ายภายนอก
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
3. เพื่อให้เครือข่ายได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
4. เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เครือข่าย ได้ตระหนักในความสำคัญของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในหน่วยงานของตนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
5. เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารและวัตถุที่มีคุณค่าอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคว้าและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติโดยส่วนรวมต่อไป

ภาพบรรยากาศ

ณ โครงการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สัญจร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
Scroll to top