ชื่อโครงการ
โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หลักการและเหตุผล
        ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกความทรงจำและส่งเสริมให้ชาวมหิดลภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีคุณค่า มีฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รับนโยบายเป็นส่วนกลาง เพื่อดำเนินการผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางหนึ่ง คือ การจัดสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประจำทุกปีนั้น
        ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ จะนำเครือข่ายไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้ศึกษาดูงานในด้านที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ งานจัดหา งานจัดเก็บ งานอนุรักษ์ งานบริการ งานประชาสัมพันธ์ งานการตลาด และอื่นๆ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่พิพิธภัณฑ์จัดขึ้น ทั้งนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีให้เครือข่ายได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อความร่วมมือต่างๆ ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทุกส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
2.เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกส่วนงาน ได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป
3. เพื่อให้เครือข่ายได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
4. เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เครือข่าย ได้ตระหนักในความสำคัญของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในหน่วยงานของตนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สรุปการดำเนินงานสัมมนาเครือข่ายครั้งที่ 4 ปี 2557

ภาพบรรยากาศ

ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

 • img_01
 • img_02
 • img_03
 • img_04
 • img_05
 • img_06
 • img_07
 • img_08
 • img_09
 • img_10
 • img_11
 • img_12
 • img_13
 • img_14
 • img_15
 • img_16
 • img_17
 • img_18
 • img_19
 • img_20
 • img_21
 • img_22
 • img_23
 • img_24
 • img_25
 • img_26
 • img_27
Scroll to top