ชื่อโครงการ
สัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล
       ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนั้น ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญในแนวนโยบายดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๒ ขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกส่วนงานในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยการสัมมนาครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้ศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุในเชิงลึก และชมสถานที่การปฏิบัติงานจริง
       สำหรับหอจดหมายเหตุแห่งชาตินั้น ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญระดับประเทศที่เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญไว้จำนวนมาก มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงานที่น่าสนใจ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ในส่วนงาน อันนำไปสู่เป้าหมายสำคัญ คือการพัฒนาด้านจดหมายเหตุในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานเกิดการพัฒนางานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทุกส่วนงาน ได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะและสร้างสัมพันธ์อันดีเพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป
3. เพื่อให้เครือข่ายได้ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานที่มีความชำนาญและดำเนินการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เครือข่ายได้ตระหนักในความสำคัญของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในหน่วยงานของตนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สรุปการดำเนินงานสัมมนาเครือข่ายครั้งที่ 2 ปี 2555

ภาพบรรยากาศ

ณ สำนักหอจดหมายแห่งชาติ
วันที่ 31 สิงหาคม 2555

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
Scroll to top