ชื่อโครงการ 
       โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ จังหวัดจันทบุรี

หลักการและเหตุผล
       ตามที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” มาแล้ว 6 รุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และร่วมปฏิบัติงานจริงในการถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมต้อนรับอาคันตุกะ และกิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและศักยภาพในการทำกิจกรรม จึงเห็นควรจัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม โดยเป็นการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานภายนอก หรือพื้นที่ที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
       1. เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide โดยเน้น กิจกรรมที่เปิดโลกทัศน์ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
       2. เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา MU Guide เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจมัคคุเทศก์
       3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระดมความคิดเห็นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ นิทรรรศการ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ในอนาคต
       4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต
 
ภาพบรรยากาศ
 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 10_01
 • 10_02
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 21_01
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 27_01
 • 28
 • 29
 • 30
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 
Scroll to top