01  02  03  04
ชื่อ : นางสาวกนกพร วิโรจน์จุลศักดิ์ ชื่อ : นายกันตณัฐ ตระกูลวีรยุทธ  ชื่อ : นายคมสันต์ นาจาด  ชื่อ : นายชินกฤต หล่อปิยานนท์
ชื่อเล่น : ทราย ชื่อเล่น : พี  ชื่อเล่น : เกม  ชื่อเล่น : ชิน
คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 05  06  07  08
ชื่อ : นายชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล ชื่อ : นางสาวณัฐวัลย์ พลอยเหลือง  ชื่อ : นายต่อตระกูล นามสุวรรณ  ชื่อ : นายธนพนธ์ จารุเกษตรพร
ชื่อเล่น : เกรท ชื่อเล่น : น้ำ  ชื่อเล่น : ต่อตระกูล  ชื่อเล่น : แชมป์
คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา   คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 09  10  11  12
ชื่อ : นางสาวธวัลรัตน์ อร่ามเรือง ชื่อ :  นางสาวนภัสวรรณ เมืองใจ  ชื่อ : นางสาวประภัสสร สูนพันโน  ชื่อ : นายปรินทร ภู่ย้อย
ชื่อเล่น : โดนัท ชื่อเล่น : แพร  ชื่อเล่น : ภัสสร  ชื่อเล่น : ไอซ์
คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 13  14  15  16
ชื่อ : นายพิทวัส เจริญพารากุล ชื่อ : นางสาวพิริยะดา ชื่นใจ  ชื่อ : นายภัทราวุธ คุณวิภูษิต  ชื่อ : นางสาวศจีพัต  นวลอนันต์
ชื่อเล่น : เจมส์ (แป๊ะ) ชื่อเล่น : มายด์  ชื่อเล่น : น๊อต  ชื่อเล่น : ปาล์มมี่
คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 17  18  19  20
ชื่อ : นายศุกฤต สวยงาม ชื่อ : นายศุภรัตน์ อังกินันทน์  ชื่อ : นางสาวสาริศา นกหงษ์  ชื่อ : นางสาวสุทธิดา กฤดากร ณ อยุธยา
ชื่อเล่น : กอล์ฟ ชื่อเล่น : โจ้  ชื่อเล่น : อิงค์  ชื่อเล่น : จอย
คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 21  22  23  24
ชื่อ : นางสาวสุพิชชา กมลภากรณ์ ชื่อ : นางสาวสุภาพรรณ์ สุดชี  ชื่อ : นางสาวอัญญดา ไชยนันทน์  ชื่อ : นายอานนท์ ปุ้ยตระกูล
ชื่อเล่น : แกงส้ม ชื่อเล่น : พลอย  ชื่อเล่น : อัน  ชื่อเล่น : หนึ่ง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 25  26    
ชื่อ: Miss Kana Tomomatsu ชื่อ : Miss Miri Komatsu    
ชื่อเล่น : Kana ชื่อเล่น : Miri    
คณะ : คณะศิลปศาสตร์ คณะ : คณะศิลปศาสตร์    

 

Scroll to top