01  02  03  04
ชื่อ : นางสาวอัญรินทร์ ชัยกุลวราพันธ์ ชื่อ : นางสาวณัฐธิดา บัวบาน  ชื่อ : นางสาวนัฐมล อินแถลง  ชื่อ : นายศตวรรษ ทองดี
ชื่อเล่น : หลิน ชื่อเล่น : ณัฐ  ชื่อเล่น : เบนซ์  ชื่อเล่น : ดิว
คณะ : คณะศิลปศาสตร์ คณะ : คณะศิลปศาสตร์  คณะ : คณะวิทยาศาสตร์  คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
 05  06  07  08
ชื่อ : นายทัตต์กันต์ อินสมพันธ์ ชื่อ : นางสาวขวัญจิรา อินต๊ะปัญญา  ชื่อ : นางสาวปานิตา สังสัย  ชื่อ : นายอารยชน ดุสรักษ์
ชื่อเล่น : เดียร์ >ชื่อเล่น : เบตตี้  ชื่อเล่น : ปลา  ชื่อเล่น : บอม
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์ คณะ : คณะเภสัชศาสตร์  คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์  คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 09  10  11  12
ชื่อ : นางสาวนัฐธิตา หลิมบุญงาม ชื่อ : นายสมเกียรติ รัฒน์ปฐมทรัพย์  ชื่อ : นายศรชัย เคหะนาค  ชื่อ : Soveaddh Peeh
ชื่อเล่น : แอปเปิ้ล ชื่อเล่น : เจสันบอล  ชื่อเล่น : เม่น  ชื่อเล่น : Soveaddh
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13  14  15  16
ชื่อ : นางสาวณัฐริกา สุขแจ่ม ชื่อ : นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์  ชื่อ : นายพิชย ณ สงขลา  ชื่อ : นายศุภณัฐ เสมาชัย
ชื่อเล่น : โอบอุ้ม ชื่อเล่น : กานต์  ชื่อเล่น : ตัส  ชื่อเล่น : อุ้ม
คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 17  18  19  20
ชื่อ : นางสาววิศัลย์ศยา มีพจนา ชื่อ : นายคุณภาช มณีรัตนะพร  ชื่อ : นางสาวฉัตริยา ตันยะกุล  ชื่อ : นางสาวธิดารัตน์ แก้วจันทร์
ชื่อเล่น : นิคกี้ ชื่อเล่น : มาร์ค  ชื่อเล่น : ฉัตริ๊  ชื่อเล่น : กระต่าย
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : คณะศิลปศาสตร์  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 21  22  23  24
ชื่อ : นางสาววันวิสา ศรีสุวรรณ ชื่อ : นางสาวชฎาพร ดีช่วย  ชื่อ : นางสาวศิริษา ศิวิจรรยาพงษ์  ชื่อ : นางสาวณัชชา ไกรเวด
ชื่อเล่น : น้อง ชื่อเล่น : ดา  ชื่อเล่น : สา  ชื่อเล่น : อีฟ
คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 25  27 27   
ชื่อ: นางสาวชุดา สุทธิยุทธ์ ชื่อ : นางสาวจิตตานันท์ ลูทรา  ชื่อ: นางสาวกนกอร ฤกษ์วราคม  
ชื่อเล่น : ฟิล์ม ชื่อเล่น : Pam  ชื่อเล่น : RP  
คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  

 

Scroll to top