01  02  03  04
ชื่อ : นางสาวชื่นจิตต์ โพธิ์เย็น ชื่อ : นางภาณุพงศ์ บุญทองช่วย  ชื่อ : นางสาวเสาวนีย์ ปิติภากร  ชื่อ : นายสรวิชญ์ จันทร์ครุธ
ชื่อเล่น : ติ๊ก ชื่อเล่น : เจมส์  ชื่อเล่น : มะเหมี่ยว  ชื่อเล่น : ขนุน
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 05  06  07  08
ชื่อ : นายเอกภพ พัฑฒพงศ์วัฒน์ ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ โฮรา  ชื่อ : นางสาวกวิตา โฮรา  ชื่อ : นางสาววิภาวี มุ่งการดี
ชื่อเล่น : Gango ชื่อเล่น : -  ชื่อเล่น : -  ชื่อเล่น : ฝน
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 09  10  11  12
ชื่อ : นางสาวน้ำเพชร ภูมิธนภัทร ชื่อ : นางสาวไพลิน สิทธิสมวัฒนา  ชื่อ : นางสาวชนันพร ถาวรตระกูลกิจ  ชื่อ : นางสาวณัฐรดา ศรีบัวทอง
ชื่อเล่น : ลูกน้ำ ชื่อเล่น : พิ้งค์  ชื่อเล่น : แอม  ชื่อเล่น : แตงโม
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 13  14  15  16
ชื่อ : นางสาวเอมิกา เศรษฐีวงศ์สกุล ชื่อ : นางสาวสุปรียา คานิโยว  ชื่อ : นางสาวอลีนา ฟองอมรกุล  ชื่อ : นายปาณัท ไตรสุวรรณ
ชื่อเล่น : เอมี่ ชื่อเล่น : พรียา  ชื่อเล่น : ลีนา  ชื่อเล่น : ณัท
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 17  18  19  20
ชื่อ : นางสาวจุฑาทิพย์ มั่นสวัสดิ์ ชื่อ : นายกุลวิชญ์ สุวรรณปัญญากุล  ชื่อ : นางสาวพัชรภรณ์ บรรจงขจรบุญ  ชื่อ : นางสาววนิชา เกียรติอนาพันธุ์
ชื่อเล่น : ทิพย์ ชื่อเล่น : -  ชื่อเล่น : นิว  ชื่อเล่น : ผึ้ง
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 21  22  23  24
ชื่อ : นางสาวพรสุมา วิโรจน์มนตรี ชื่อ : นางสาวธัญญารัช กาญจนวรุตม์  ชื่อ : นางสาวอริสรา วิสัยสัมพันธ์  ชื่อ : นางสาวปารมี เลาหนุวัติ
ชื่อเล่น : กุ้ง ชื่อเล่น : แนน  ชื่อเล่น : เมย์  ชื่อเล่น : ยุ้ย
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 25  26 27  28 
ชื่อ: นางสาวภารุจีย์ อินทร์ผลเล็ก ชื่อ : นางสาวอภิสรา เกตุนุติ  ชื่อ: นายสุวพิชญ์ อรุณรักถาวร  ชื่อ: นางสาวญาณาภรณ์ ชารีเทียน
ชื่อเล่น : ปาน ชื่อเล่น : น้ำ  ชื่อเล่น : บอส  ชื่อเล่น : หนูดี
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 29  30 31   32
ชื่อ: นางสาวปัญจาภรณ์ โตใหญ่ ชื่อ : นางสาวจริยา ศรีกลัด ชื่อ: นางสาวสุมานา สิริทวีสิน ชื่อ: นางสาววิชรัตน์ เจริญรัตนกิตติ
ชื่อเล่น :  อ้อม ชื่อเล่น : มุก ชื่อเล่น : กวาง ชื่อเล่น : จิ๋ว
คณะ :  วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 33  34 35  36 
ชื่อ: นางสาวเพียงเพ็ญ แป้นจันทร์ ชื่อ : นางสาวขวัญชนก สงขกุล  ชื่อ: นางสาวจิราภา ศรีสวัสดิ์  ชื่อ: นางสาวรุ่งเพ็ญ นิกรหล่อน
ชื่อเล่น : นุ้ย ชื่อเล่น : ขวัญ  ชื่อเล่น : ยีสต์  ชื่อเล่น : แฟนต้า
คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 37  38 39  40 
ชื่อ: นางสาวณัชชา อินทะชัย ชื่อ : นางสาวกรรณนิภา เจริญพงศ์ถาวร  ชื่อ: นางสาวสุชานรี ศรีสงวน  ชื่อ: นางสาวศรีประภา สีหะวงษ์
ชื่อเล่น : ณัช ชื่อเล่น : แหม่ม  ชื่อเล่น : ไอซ์  ชื่อเล่น : แนน
คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 41  42 43  44 
ชื่อ: นางสาวกฤชญา จันทรพิมพร ชื่อ : นายไกรสร วิหาร  ชื่อ:  นายธนวิชย์ ว่องไวยิ่งเจริญ  ชื่อ: นายคมสันต์ เดือนฉาย
ชื่อเล่น : - ชื่อเล่น : หนุ่ย  ชื่อเล่น :  แมค  ชื่อเล่น : นุ่น
คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ :  วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 45  46 47  48 
ชื่อ:  นางสาวบุษราภรณ์ พุฒตาล ชื่อ : นางสาวภาวิตา อ่อนอำไพ  ชื่อ: นางสาวกัญฐมนต์ เทียนทอง  ชื่อ: นางสาวนฤมล ชัยศรี
ชื่อเล่น :  นา ชื่อเล่น : ปุ้มปุ้ย  ชื่อเล่น : นุช  ชื่อเล่น : ปุ้ม
คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ :  วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 49  50 51   52
ชื่อ: นางสาวช่อแก้ว เขม้นงาน ชื่อ :  นายพงศกร ทองจินดาพันธ์  ชื่อ: นางสาวสาธนี ธนิตพิพัฒน์  ชื่อ: นางสาวมนัสดา นวสิริธนโรจน์
ชื่อเล่น : ไก่ ชื่อเล่น : แทนคุณ  ชื่อเล่น :  มิ้ลค์  ชื่อเล่น : หมี
คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 53  54 55  56 
ชื่อ: นางสาวปัณชญา ชอบสุจริตสกุล ชื่อ : นางสาวศิราภรณ์ ชนะกุล  ชื่อ: นางสาวอรวิกา ตันติเศรณี  ชื่อ: นายภาสกร ตะเภาพงษ์
ชื่อเล่น : เนยสด ชื่อเล่น : ปาล์ม  ชื่อเล่น : ตาล  ชื่อเล่น : แจ็ค
คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์
 57  58 59   60
ชื่อ: นายสุทธิพงศ์ วงษ์อำนวย ชื่อ : นางสาวปัทมา บุนนาค  ชื่อ: นายชัยธวัช สง่าเมือง  ชื่อ: นายประทีป ศรีบุญเรือง
ชื่อเล่น : หนึ่ง ชื่อเล่น : ปัท  ชื่อเล่น : ฉัตร  ชื่อเล่น : เบียร์
คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์
 61  62 63   64
ชื่อ: นายณัฐพล หอมหวน ชื่อ : นายวรัญญู ราชสุข  ชื่อ: นางสาวกัญสิริ นามสมจิตต์  ชื่อ: นางสาวรัตนากร สิงห์อยู่
ชื่อเล่น : นัท ชื่อเล่น : ชัย  ชื่อเล่น : การ์ตูน  ชื่อเล่น : แก้วตา
คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี
 65  66 67   68
ชื่อ: นายภูพิพัฒน์ ภูมิ ชื่อ : นางสาวธีริศรา ปงลังกา  ชื่อ: นางสาวนาฏภุชงค์ กรมแขวง  ชื่อ: นางสาววศินี ฟอกสันเทียะ
ชื่อเล่น : คัพเค้ก ชื่อเล่น : ชมพู่  ชื่อเล่น : น้ำขิง  ชื่อเล่น : ฝ้าย
คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี
 69  70 71  72 
ชื่อ: นางสาวปาจรีย์ แดงวัฒน์ ชื่อ : นายสุชน สมคิด  ชื่อ: นศภ.ณภัทร สัตยุตย์  ชื่อ: นศภ.ธรรมเศรษฐ์ บุญประชา
ชื่อเล่น : ปาณะ ชื่อเล่น : ตุล  ชื่อเล่น : บีน  ชื่อเล่น : อะตอม
คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : คณะเภสัชศาสตร์  คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
 73  74 75   76
ชื่อ: นศภ.เพียร เพลินบรรณกิจ ชื่อ : นศภ.นนทชัย กีรตินวนันท์  ชื่อ: นศภ.กมลจันทร์ รัตนพรเจริญ  ชื่อ: นศภ.วุฒิชัย เลิศรัตนนชัย
ชื่อเล่น : เพียร ชื่อเล่น : -  ชื่อเล่น : ลูกจัน  ชื่อเล่น : วุฒิ
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์ คณะ :  คณะเภสัชศาสตร์  คณะ : คณะเภสัชศาสตร์  คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
 77  78 79   80
ชื่อ: นายวิรัช ทรัพย์ทวีวุฒิ ชื่อ : นางสาวลลิตพรรณ เชาวนปรีชา  ชื่อ: นางสาวสรัลยา งามจิตวงศ์สกุล  ชื่อ: นางสาวธนัชพร คงเมือง
ชื่อเล่น : เหลียง ชื่อเล่น : ไข่มุก  ชื่อเล่น : มีน  ชื่อเล่น : กันต์
คณะ : คณะกายภาพบำบัด คณะ : คณะกายภาพบำบัด  คณะ : คณะกายภาพบำบัด  คณะ : คณะกายภาพบำบัด
 81  82 83   84
ชื่อ: นางสาวกมลชนก พุทธโศภิษฐ์ ชื่อ : นางสาววัชชาพรรณ บทมูล  ชื่อ: นายวิษณุกรณ์ กวยลี  ชื่อ: นางสาวจิรภาสมณี คงเหลี่ยม
ชื่อเล่น : - ชื่อเล่น : -  ชื่อเล่น : -  ชื่อเล่น : -
คณะ : วิทยาเขตนครสวรรค์ คณะ : วิทยาเขตนครสวรรค์  คณะ : วิทยาเขตนครสวรรค์  คณะ : วิทยาเขตนครสวรรค์
 85  86 87  88 
ชื่อ: นางสาวปวีณา สะสมสิน ชื่อ : นางสาวสุมนตรา พิมพาสีดา  ชื่อ: นางสาวมณีสร เพชรนิตย์  ชื่อ: นางสาวปานตา แท้วิริยะกุล
ชื่อเล่น : พริก ชื่อเล่น : แอร์  ชื่อเล่น : นุ๊ก  ชื่อเล่น : มะปราง
คณะ : คณะเทคนิคการแพทย์ คณะ : คณะเทคนิคการแพทย์  คณะ : คณะเทคนิคการแพทย์  คณะ : คณะศิลปศาสตร์
 89  90    
ชื่อ:  นางสาวณัฏฐนิชา รัตนวุฒิรัตน์ ชื่อ : นางสาวจิณก์นิภา อินทรวิรัตน์    
ชื่อเล่น : จีจี้ ชื่อเล่น : ตูน    
คณะ : คณะศิลปศาสตร์ คณะ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์    
Scroll to top