01  02  03  04
ชื่อ : นางสาวอัญรินทร์ ชัยกุลวราพันธ์ ชื่อ : นางสาวอัญชุลีพร คุณแก้ว  ชื่อ : นางสาวปรียานี เทียนน้ำเงิน  ชื่อ : นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์
ชื่อเล่น : เล็ก ชื่อเล่น : แพรวา  ชื่อเล่น : แพรว  ชื่อเล่น : ฟีฟ่า
คณะ : คณะศิลปศาสตร์ คณะ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  คณะ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  คณะ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 05  06  07  08
ชื่อ : นศภ. ธรรมเศรษฐ์ บุญประชา ชื่อ : นศภ. นนทชัย กีรตินวนันท์  ชื่อ : นางสาววิภา ทวีกิจโภไคย  ชื่อ : นางสาวรวิสรา สมนา
ชื่อเล่น : อะตอม ชื่อเล่น : เจย์  ชื่อเล่น : ออม  ชื่อเล่น : เว
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์ คณะ : คณะเภสัชศาสตร์  คณะ : วิทยาลัยราชสุดา  คณะ : วิทยาลัยราชสุดา
 09  10  11  12
ชื่อ : นางสาวธนัญญา เหรียญรุ่งเรือง ชื่อ : นางสาวนภัสวรรณ แสงพุฒ  ชื่อ : นางสาวนิโลบล ฉันทสมบัติ  ชื่อ : นางสาวแก้มกานดา อินทนิล
ชื่อเล่น : โบ ชื่อเล่น : ไอซ์  ชื่อเล่น : ใบเตย  ชื่อเล่น : แก้ม
คณะ : คณะศิลปศาสตร์ คณะ : คณะศิลปศาสตร์  คณะ : คณะศิลปศาสตร์  คณะ : คณะศิลปศาสตร์
 13  14  15  16
ชื่อ : นางสาวธัชพรรณ ศาสนวิสุทธิ์ ชื่อ : นางสาวศิรินาฏ เป้ากลางไพร  ชื่อ : นางสาวพรวสา สิงห์  ชื่อ : นางสาวธาร สุธาสัตกุล
ชื่อเล่น : แพรว ชื่อเล่น : กล้วย  ชื่อเล่น : แพร  ชื่อเล่น : โอ๋
คณะ : คณะศิลปศาสตร์ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 17  18  19  20
ชื่อ : นางสาวกุณฑลรัตน์ ศิริวัฒน์ ชื่อ : นางสาวกัลญารัตน์ จำชาติ  ชื่อ : นางสาวณัชชา อินทะชัย  ชื่อ : นางสาวณัฐวดี ก้อนผา
ชื่อเล่น : แอมป์ ชื่อเล่น : แสตมป์  ชื่อเล่น : นัท  ชื่อเล่น : กระต่าย
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา
 21  22  23  24
ชื่อ : นายพิเชษฐ์ เกียรติประยุกต์ ชื่อ : นางสาวชนนิกานต์ ถาถ้วย  ชื่อ : นายศุภกร ปะละไทย  ชื่อ : นายกฤษณพงศ์ เอี่ยมตระกูล
ชื่อเล่น : - ชื่อเล่น : -  ชื่อเล่น : กร  ชื่อเล่น : แจ๊ค
คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะ : วิทยาลัยศาสนศึกษา  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 25  26 27  28 
ชื่อ: นางสาววรอนงค์ ชาญใช้จักร ชื่อ : นายนววิธ ชูชัยพฤฒิพงศ์  ชื่อ: นางสาววชิรพร ไพบูลย์เสมาทัศน์  ชื่อ: นางสาวภัณฑิรา เตียวเจริญ
ชื่อเล่น : เฌอแตม ชื่อเล่น : เบิร์ก  ชื่อเล่น : เชอร์รี่  ชื่อเล่น : มิ้น
คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะ : คณะวิทยาศาสตร์  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 29  30 31   32
ชื่อ: นางสาวกันตยา วิเศษคุ้มภัย ชื่อ : นางสาวอรัชพร ไชยรัตน์ ชื่อ:นายก้องภพ สิงห์นนท์ ชื่อ: นางสาวรมิตา สัจเดว์
ชื่อเล่น : กวาง ชื่อเล่น : กิ๊ฟ ชื่อเล่น : หยก ชื่อเล่น : -
คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ : คณะวิทยาศาสตร์ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 33  34 35  36 
ชื่อ: นางสาวนิติกา สัจเดว์ ชื่อ : นางสาวศิรินทิพย์ นารูลา  ชื่อ: นางสาวรัญชนา นันทนาเนตร์  ชื่อ: นางสาวชลรดา ไชยศุภรากุล
ชื่อเล่น : - ชื่อเล่น : -  ชื่อเล่น : พีช  ชื่อเล่น : ตูน
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 37  38 39  40 
ชื่อ: นางสาวจณิสตา เจริญรัตน์ ชื่อ : นางสาวธนัชพร ติ๊บแก้ว  ชื่อ: นางสาวอภิสรา อัศวะรังษีกุล  ชื่อ: นางสาวธารธิมาศ แสงวีระพันธ์
ชื่อเล่น : แจน ชื่อเล่น : กิ๊ฟ  ชื่อเล่น : บิว  ชื่อเล่น : อิม
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี
 41  42 43   
ชื่อ: นางสาวทิภากร อ่อนอิ่มสิน ชื่อ : นายวรินทร์ธร อมรทิพย์โภคิน  ชื่อ: นายนราวุฒิ สุวรรณัง  
ชื่อเล่น : อุ้ม ชื่อเล่น : ป๊อบ  ชื่อเล่น : นัท  
คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะ : วิทยาเขตกาญจนบุรี  คณะ : คณะเทคนิคการแพทย์  
Scroll to top