01  02  03  04
ชื่อ : นายณัฐวุฒิ เวชประสิทธิ์ ชื่อ : นายชานนท์ ธีระกุลพิศุทธิ์  ชื่อ : นายคณพัฒน์ เฉลิมพันธุ์  ชื่อ : นางสาวพัทธ์ธีรา  จงประสิทธิ์
ชื่อเล่น ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น : 
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
 05  06  07  08
ชื่อ : นายพบเอก พรพงเมตตา ชื่อ : นางสาวรินรดา กาญจนวงศ์ไพศาล  ชื่อ : นางสาวภิญญดา หวังสุนทราพร  ชื่อ : นายชยากร เพ็ชรฉคุป
ชื่อเล่น :  ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น : 
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ  คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 09  10  11  12
ชื่อ : นายศิริพงษ์ ม่วงเหลือง ชื่อ : นายวัชรชัย อุดอ้าย  ชื่อ : นายธนกร ทองกิตติดิลก  ชื่อ : นายอนิรุทธ์ มีใหม่
ชื่อเล่น :  ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น : 
คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13  14  15  16
ชื่อ : นายกิตติภัต พานทอง ชื่อ : นางสาวดลพร อโนภาส  ชื่อ : นางสาวพรปวีณ์ สืบสันติกุล  ชื่อ : นางสาวณัฐนันท์ อินทรวิสูตร
ชื่อเล่น :  ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น : 
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17  18  19  20
ชื่อ : นางสาวอริสรา ชาญพิทักษ์สันติ์ ชื่อ : นายภาติยะ กัณหสุวรรณ  ชื่อ : นางสาวธันย์ชนก ธนภัทรธีรกุล  ชื่อ : นางสาวอัจฉรา  ศิริวารีรัตน
ชื่อเล่น :  ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น : 
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 21  22  23  24
ชื่อ : นายมีน มากอ้น ชื่อ : นายปราชญพัชรางกูล ก้านจักร  ชื่อ : นายวิชย วงศ์สุริยัน  ชื่อ : นางสาวขวัญตะวัน เอกสิทธิไพศาล
ชื่อเล่น :  ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น : 
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะ : คณะศิลปศาสตร์  คณะ : คณะกายภาพบำบัด
 25  26 27  28 
ชื่อ: นายโจนัส สุขกุล ชื่อ : นางสาวลออรัตน์ สุทธิวิริยะกุล  ชื่อ: นายวัชรินทร์ ศรีศักดาราษฎร์  ชื่อ: นายอริยะ ปกีรณัมกิจ
ชื่อเล่น :  ชื่อเล่น :   ชื่อเล่น  ชื่อเล่น
คณะ : คณะศิลปศาสตร์ คณะ : คณะกายภาพบำบัด  คณะ : คณะกายภาพบำบัด  คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 29  30 31   32
ชื่อ: นายพชร กุลปวโรภาส ชื่อ : นายศิวัจน์ ถิระวงศ์ศักดิ์ ชื่อ: นายสุชาครีย์ ทองแก้ว ชื่อ: นางสาวสุนิษา แรกข้าว
ชื่อเล่น ชื่อเล่น ชื่อเล่น : ชื่อเล่น
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์
 33      
ชื่อ: นางสาวภัคญดา ดิษฐพงศา      
ชื่อเล่น :       
คณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      

 

Scroll to top