โซนที่ ๕: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก  

แสดงแนวคิดร่วมสมัย

ในยุคสมัยที่สถาบันที่ทรงศึกษาคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกำลังให้ความสนใจปรัชญาตะวันออก และการเน้นย้ำ
หลักการดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ ทรงเชื่อมโยงกับหลักการทางพุทธศาสนา และสุภาษิตไทย “ใจเขาใจเรา”

ทรงทุ่มเทศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทรงให้ความสำคัญเรื่อง “เวลาเป็นของมีค่า”   ทรงนำความรู้
ทางการแพทย์มารักษาคนใกล้ชิดและประชาชน ชี้ให้เห็นความเป็นหมอเจ้าฟ้าที่ทรงเสียสละเพื่อส่วนรวมและ
มุ่งมั่นเอาใจใส่รักษาคนไข้อย่างแท้จริง

นักเรียนแพทย์แนวปรัชญาตะวันออก

เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๖๑ ทรงศึกษา
วิชาเตรียมแพทย์ และวิชาอื่นๆ เมื่อผ่านการศึกษาขั้นนี้แล้ว ทรงเลือกเรียนในโรงเรียนสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสสาชูเซตต์ (เอ็มไอที) ตั้งขึ้น ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร
วิชาสาธารณสุข ใน พ.ศ. ๒๔๖๔

พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๑ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชเสด็จกลับไปทรงเรียนวิชาแพทย์ชั้นคลินิกที่มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดทรงศึกษากับศาสตราจารย์หลายท่านที่เป็นผู้นำทั้งแนวคิดและวิชาการ ในยุคสมัยที่ความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างประเทศก่อเกิดความเข้าใจด้านปรัชญา โดยเฉพาะปรัชญาตะวันออก ที่เน้นด้านจิตใจควบคู่กับ
การดูแลรักษาร่างกาย

เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์แล้ว ในฐานะแพทย์ทรงแสดงให้เห็นว่าการรักษาทางใจมีผลที่ดีต่อการรักษา
ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันด้วย

  • 01 picture
  • 02 picture

หมอเจ้าฟ้า

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชมีพระดำริจะทรงเรียนแพทย์มาแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงศึกษาวิชาแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บางครั้งทรงดูแลนักเรียนทุนที่เจ็บป่วยด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณามิได้ถือพระองค์

เมื่อทรงได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้เสด็จกลับเมืองไทย
ในเดือนธันวาคมปีนั้น ทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์เป็นการส่วนพระองค์บ้าง ปลายเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้เสด็จไปทรง
ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลาเพียง ๓ สัปดาห์ ทรงทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่แพทย์
เต็มเวลา ๒๔ ชั่วโมง ทรงปฏิบัติงานทั้งทางศัลยกรรมและอายุรกรรม ทรงเรียนภาษาชาวเมือง เพื่อให้ทรงดูแลผู้ป่วยด้วย
หลักการ “ความลับของการรักษาคนไข้นั้นคือความรักคนไข้” ได้ผลอย่างแท้จริง

แม้จะเป็นระยะสั้นๆ แต่พระจริยาวัตรในฐานะ “หมอเจ้าฟ้า” นั้นเป็นที่ประทับใจและอยู่ในความทรงจำของชาวเชียงใหม่
ต่อมาอย่างยาวนาน

  • 01 picture
  • 02 picture
  • 03 picture

 

Scroll to top